Rada Działalności Pożytku Publicznego w Augustowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie RDPP w Augustowie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Drukuj PDF

Spotkanie dla organizacji pozarządowych aplikujących w konkursach dotacyjnych

Spotkanie jest poświęcone konkursowi dotacyjnemu Województwa Podlaskiego w aplikacji witkac.pl w sferze: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji i ochrony zdrowia.

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2016 r., godz. 14:00, sala 117, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Program spotkania:

14:00 Omówienie zasad i kryteriów merytorycznych dotyczących aplikacji w konkursie Województwa Podlaskiego w sferze: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji i ochrony zdrowia,

14:30 prezentacja elektronicznego systemu aplikacji w konkursach dotacyjnych Województwa Podlaskiego – WITKAC.pl

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o przesłanie zgłoszenia w postaci imienia i nazwiska uczestnika /nazwy organizacji do dnia 11 stycznia 2016 na adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

monika.karolak@rops-bialystok

Poprawiony: środa, 23 grudnia 2015 10:17
 

Program Współpracy MIasta Augustowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Drukuj PDF

UCHWAŁA NR XVI/131/15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi
Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146 oraz z 2015 r., poz. 1255), Rada Miejska w Augustowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi
Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016" stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/131/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 19 listopada 2015 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA AUGUSTÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W SFERZE POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2016


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Roczny Program Współpracy określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych
z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie
z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniach
o otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) Programie - rozumie się przez to „Program Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi
i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016",
d) Mieście - rozumie się przez to Miasto Augustów,
e) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Augustowa,
f) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Augustowie.
§ 2. Cele Programu
1. Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego we współpracy opartej na zasadzie
partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
- poprawa jakości usług publicznych i jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców
Miasta,
- wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw
obywatelskich,
- promowanie wolontariatu,
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
- wzmocnienie organizacji pozarządowych i ich wzajemnej współpracy,
- umocnienie lokalnych działań oraz tworzenie warunków do realizowania inicjatyw i struktur funkcjonujących na
rzecz społeczności lokalnych.
§ 3. Współpraca Miasta z Organizacjami
Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Miasta z organizacjami jest prowadzenie przez
te organizacje działalności na terenie miasta Augustowa i/lub na rzecz jego mieszkańców.
Współpraca odbywa się na zasadach:
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa,
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności
§ 4. Przedmiotem współpracy Miasta z Organizacjami jest:
1. Realizacja zadań miasta określonych w ustawach w zakresie zadań własnych i zleconych.
2. Prowadzenie z Organizacjami konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych Organizacji.
3. Optymalizacja efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta.
4. Wzmacnianie roli kapitału społecznego w rozwiązywaniu problemów społecznych.
§ 5. Formy współpracy:
1. Finansowe formy współpracy to zlecanie realizacji zadań Miasta Organizacjom. Odbywa się ono poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
c) realizację zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1 odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert,
chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, BIP, stronie
internetowej Miasta.
4. Miasto może zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie warunki określone w ustawie.
5. Realizacja zadań publicznych może odbywać się w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców Miasta
w zakresie przewidzianym w Uchwale nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Augustowie.
6. Pozafinansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami dotyczą:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania
działań,
b) udzielania wsparcia organizacjom, w szczególności w zakresie:
- pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, których tematyka wiąże się
z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków
technicznych etc.,
- pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja
Miasta,
- organizacji przez Miasto szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania organizacji,
- promocja dobrych praktyk współpracy międzysektorowej.
c) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań
publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,
d) umieszczania na stronie internetowej informacji dotyczących współpracy Miasta z Organizacjami.
§ 6. W ramach współpracy samorządu Miasta z Organizacjami w 2016 roku jako priorytetowe zadania,
na rzecz których asygnowane jest wsparcie uznaje się:
1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób:
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 1 wynosi: 10 000zł.
2. Ochronę i promocję zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych.
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 2 wynosi: 25 000 zł.
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 3 wynosi: 150 000 zł.
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 4 wynosi: 100 000 zł.
5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 5 wynosi: 100 000 zł.
6. Turystyka i krajoznawstwo:
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 6 wynosi: 10 000 zł.
7. Promocja Miasta:
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 7 wynosi: 25 000 zł.
8. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w ustępie 8 wynosi: 7 000 zł.
9. Burmistrz w szczególnych przypadkach, z własnej inicjatywy, na wniosek Augustowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego lub Organizacji, może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone wyżej zadania
priorytetowe.
§ 7. Okres realizacji Programu
Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2016.
Konkursy na realizację zadań publicznych mogą być ogłaszane po przedstawieniu projektu budżetu Miasta na
2016 rok.
§ 8. Sposób realizacji Programu
1. Program realizują: Rada Miejska, Burmistrz, Urząd Miejski oraz Organizacje w zakresie objętym
Programem.
2. Rada Miejska w Augustowie i jej komisje realizują Program poprzez:
a) wytyczanie kierunków i priorytetów współpracy z organizacjami z uwzględnieniem ram finansowych,
b) uchwalanie Programu i innych uchwał dotyczących działalności organizacji.
3. Burmistrz realizuje Program w zakresie:
a) realizacji kierunków i priorytetów współpracy z organizacjami z uwzględnieniem ram finansowych
wytyczonych przez Radę Miejską,
b) informowania Organizacji o:
1) pracach nad projektami uchwał regulujących zakres współpracy Miasta z Organizacjami,
2) działaniach i inicjatywach wymagających współdziałania z Organizacjami,
3) otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
c) zatwierdzania procedur konkursów,
d) zawierania umów o powierzenie lub wspieranie zadań publicznych i udzielania dotacji z budżetu Miasta,
e) złożenia sprawozdania Radzie Miejskiej z realizacji Programu.
4. Urząd Miejski i jego Komórki Organizacyjne realizują Program w zakresie:
a) przygotowywania i przeprowadzania procedur przyznawania dotacji,
b) udzielania i zamieszczania informacji o realizacji zadań i wydatkowanych środkach,
c) sporządzania projektów umów, przekazywania i rozliczania środków finansowych oraz przeprowadzania
kontroli zleconych zadań,
d) merytorycznej oceny zadań i ich celowości,
e) współdziałania w pozafinansowych formach współpracy.
5. Organizacje realizują Program w zakresie:
a) efektywnej realizacji powierzonych zadań publicznych i prawidłowego wykorzystania otrzymanych
w formie dotacji środków finansowych,
b) inicjowania przedsięwzięć i programów,
c) promowania swojej działalności,
d ) korzystania z możliwości, określonych w pozafinansowych formach współpracy,
e) ubiegania się o dotacje,
f) współtworzenia i opiniowania projektów uchwał w zakresie dotyczącym ich działalności,
g) informowania Miasta o swoich planach i zamierzeniach oraz realizowanych programach, jak również potrzebie
współdziałania z Miastem w realizacji własnych planów i zamierzeń.
§ 9. Planowana minimalna wysokość środków planowanych na realizację Programu
wynosi 402 000 zł.
§ 10. Sposób oceny realizacji Programu
1. Miasto w trakcie wykonywania zadania przez Organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu
środków finansowych.
2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
3. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
4. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibie organizacji, jak
i w miejscach realizacji zadań.
5. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania
zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych
otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
6. Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 r. Burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni.
§ 11. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.
1. Projekt Programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Miasta: www.urzad.augustow.pl a także przekazywany Augustowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
2. Projekt Programu tworzy Burmistrz Miasta Augustowa i poddaje go konsultacjom społecznym, które trwają
od 30.10.2015 r. do 13.11.2015 r. Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać
w następujących formach: osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w Wydziale Spraw Społecznych
i Administracyjnych Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi).
Wszelkie sugestie są analizowane i uwzględniane w uzasadnionych przypadkach.
3. Mieszkańcy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez
sektor samorządowy i pozarządowy.
4. Współpraca Miasta z Organizacjami może przybierać formy finansowe i pozafinansowe.
5. Finansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami polegają na zlecaniu zadań publicznych jako zadań
zleconych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885, z późn. zm.).
§ 12. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert.
1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza niezwłocznie po zakończeniu
przyjmowania ofert.
2. W skład komisji wchodzą:
1) pracownicy Urzędu,
2) przynajmniej dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje biorące
udział w danym konkursie.
3. W komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że nie są członkami
Organizacji biorącej udział w konkursie.
5. Członkowie komisji konkursowej pracują nieodpłatnie.
6. Komisja wypracowuje stanowisko i przedstawia je w formie protokołu zawierającego proponowaną do
przyznania kwotę.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje
Burmistrz.
8. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert będą podawane do publicznej wiadomości w BIP, na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
9. Działalność komisji konkursowej jest jawna, w szczególności obejmuje prawo obywateli do wstępu na
posiedzenia komisji.

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2015 13:48
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 9

Ankiety

Jak oceniasz naszą stronę?
 

Statystyki od 1.05.2012r.

Użytkowników : 3
Artykułów : 46
Zakładki : 6
Odsłon : 12715

Kto jest on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości